torsdag 22 december 2011

Viktor Rydbergs Tomten på Kokkolasprååtsi

TOMTEN efter Rydberg
översatt av Bror Hagström
Mitt på vinträ ä tsöldä håål 
Stsäänona blinkar å lyyser 
Fålttsi såver i en ååvsiides gåål 
Heila natuurä ryyser 
Mååna ha stidsi, å lyyser klaar 
Snöö ligger dsuup över allt di haar 
Löövä ha folli och bjärcka ä nätsin
Tåmttä eismen halls vätsin
Staar tär så gråå vi föusä deiss 
Så gråå moot en viitan driivå 
Skådar såm förr, just samaleiss 
Åpp imoot måånas stsiivå 
Skådar moot skooji, såm mörk å varm 
drar åkring gåålä en tryggan karm 
Grobblar på gårrsvååran gååtå 
Finns ä na svar på hä fråågå ?
Han riiver i håårä allt 'an förmåår 
Skakar på hövå å ondrar
Nää, hä fråågå är noo alltför svåår 
hor håårt ja änn  tänker å fondrar 
Nu haar int ja tiide ti grobel na meir  
Arbeitstiima ti vaal jo allt fleir 
Nu ska ä årdnas å pysslas 
I kväld ska int jäär knysslas
Syynar nooga vareeviga dörr 
Tsänder visst på all lååsa - 
Koddona snusar i höiji som förr   
Drömber åm såmarä i bååsa. 
Pållä i stallä håckrar tyst 
Helst vil án haa nu just 
Haavra å timoteeshöiji 
He sko  ´an ita me nöiji
Fåårföuses dörä han öppnar på glänt 
Siir hor di såver tär inne                    
Eingang hadd e jo reintååv hänt 
Ät toppä hadd rambla åv pinne                                              
Prissi i kåijå siin gläfsar  nätt 
Viftar på romppå, mårrar tär'ätt 
Läng ha di tsänd varaader 
Prissi, å all tömti aader
Tåmttä  han vil  nu ti sist gaa inngåålses fålttsi så näära 
Noo ha han märkt, ätt di haft i sinn 
arbeitä  hans haa i äära 
Tassar i kamarä in på tååna 
Sockar tyst å skådar på bååna 
Läng han staar i höönä 
Dehär är hans bästa löönä
Söis ha 'an siitt döm, faar å såån,samblas åkríng sama boolä 
föödas å froodas, men vadanifråån  kåmber di hij ti joolä 
Ungdooma kåmber i mängda stoor 
Saan di växt opp, så bort di foor 
Kåmber, å är , försvinder, 
Gååtå vaal alder na minder
Tåmttä han kliiver på höjskolla saan 
säss å tar ååv se skooaHöögst ondi taatsi, såm an är vaan 
Nederåm  svälonas booaNu är svälonas booa toom. 
Saan närmber maj, tå allt böri bloom   
Hiiååt di kåmber ååter 
Fluuer, kvittrar å lååter
Svälona ti fluuer jo vääden åmm 
Mytsi di åt tåmttä berättar   
Int' naa äntå åm gååtå, såmm                                               
alder fråån sinnä läättar   
Dsinom en spundså  i trangan vråå 
lyyser på gobbä från mååna en stråål 
måånjuus i stsäddsi blänker 
Tåmttä grobblar å tänker
Skooji ha tystna, int'en suus 
Liivä på ååkrä ha dåmna 
Langt fråån ååge hörs forssä bruus
Tycks heila vääden ha såmnaTåmttä lyystrar;  
å halft såm en drööm 
tycker sä gliidandes neer i en ströömondrar,  
vartååt vi ska faraondrar vann källdå må vara
Köldä åm nattä på vinträ ä svåår 
Stsärnona gliiser å blinkar 
Öga på tåmttä ä vååt  åv en tåår          
Mååna åt gobbä vinkar 
Mörkrä täätnar kring bygd å land   
Snöö ligger kald på sjöö å strand    
Bjärcka å aspa staar nätsin 
Tåmttä eismen är vätsin
**********************
Ett försök att stava vårt modersmål: Lång vokal skrivs dubbel; kort skrivs enkel
samma gäller konsonanter. Vokalernas ljudvärde bestäms enligt vanligt ABC, men bokstaven ä är inte brett som i Terjärv, men används för att skilja från de dialekter som har e/i i slutet av ord.
u ö är svåra att bestämma, de liksom flyter. Samma gäller nog e i.
Kritik mottas med tacksamhet.  Kritik är till hjälp vid nästa projekt.
Strävan är att stavningen skall hjälpa till rätt uttal.


torsdag 8 december 2011

SjukhusterrorVar och hälsade på på sjukhuset igår och fick bekräftat det som jag alltid har vetat. Sjukbesök skall ske med måtta! Aldrig mer än en, ja högst två personer på samma gång. I grannsängen låg en farbror som hade besök av någon som troligen var hans son och dennes kvinna. Och så länge det var så var det ok fast de talade onödigt högt. Och farbror fick se bilder i en laptop. men sen kom en kvinna till och då uppstod det som jag kallar sjukhusterror. De besökande blir för det första så högljudda att de stör andra och för det andra (och det viktigaste) börjar de umgås över huvudet på den som ligger i sjuksängen. Talar om sina eko-ägg och tapeter beställda från Holland och annat som är intressant att babbla om för dem. Och farbror ligger och tittar på bilder - säkert ganska nöjd. Men damerna kunde ha gått ut - de gjorde ingen nytta i sjuksalen!